Allmänna villkor för Elbilio AB

1. Tillämpningsområde

Dessa allmänna villkor (hädanefter "De allmänna villkoren") styr affärsrelationen mellan Elbilio AB (hädanefter "Elbilio") och personer som utnyttjar Elbilios hyrbilserbjudande inom ett ramavtal med Elbilio (hädanefter "kunden").

Övertexter, rubriker, underrubriker och numreringar i de allmänna villkoren är endast avsedda att underlätta läsningen och ska inte påverka tolkningen av en specifik klausul.

2. Grundvillkor för användning av tjänsten

2.(1) Rätt att boka
Personer som har rätt att boka och använda bilar är fysiska personer som  

- har på ett korrekt sätt har registrerats hos Elbilio och ingått ett giltigt ramavtal med Elbilio.
- är minst 19 år
- har haft körkort, som är giltigt i Sverige, i minst ett år utan avbrott och som uppfyller alla övriga krav
- innehar ett medlemskonto i Elbilios smartphoneapp som krävs för att få tillgång till ett fordon kompatibel med Ebilios plattform (hädanefter ”Elbilio-ID”).

2.2 Före avfärd
Innan resan startar måste kunden använda sitt Elbilio-ID för att få åtkomst till bilen. Kunden får inte låta någon annan köra bilen.

2.3 Giltigt körkort
Kunden måste, utan dröjsmål, till Elbilio rapportera om vederbörande får sitt körkort indraget eller rätten att köra begränsad, tillfälligt eller permanent, eller om körkortet upphör att gälla. Rätten att använda bilarna ska upphöra om kunden får sitt körkort indraget eller konfiskerat, tillfälligt eller permanent. Kunden har inte rätt att utnyttja tjänsten under den tid som körkortet är indraget av en domstol eller administrativ myndighet. Om kunden fått sin rätt att köra begränsad förbehåller sig Elbilio rätten att dra in kundens nyttjanderätt.

Kunden måste på begäran kunna visa upp körkortet för Elbilio och kan när som helst bli ombedd att göra det. Om kunden inte kan visa upp ett giltigt körkort har Elbilio rätt att dra in kundens nyttjanderätt.

2.4 Vite
Om kunden skulle använda bilen i strid med bestämmelserna är kunden skyldig att betala vite på 5 000 kr. Detta ska inte påverka eventuella rättigheter till ytterligare skadestånd. Eventuellt avtalsvite ska kvittas mot skadeståndskrav.

3. Elbilioapp/medlemskonto

Alla kunder ska en få ett medlemskonto (Elbilio ID) kopplat till Elbilios smartphoneapp för att få tillgång till bilarna. För att skapa ett konto måste kunden signera med Mobilt BankID. Elbilio ID: t eller Mobilt BankID får inte överlämnas till någon annan.

3.1 Använda en bil
För att få tillgång till en bil ska kunden använda sitt Elbilio ID eller nyckelkort i enlighet med instruktionerna på Elbilios webbplats. Kunden har därefter rätt att använda bilen i enlighet med de allmänna villkoren. Kunden får inte låta någon annan köra bilen.

3.2 Inloggning

Kunden ska förvara sina inloggningsuppgifter till sitt Elbilio ID och eventuellt nyckelkort på ett säkert sätt. Kunden måste hålla inloggningsuppgifterna hemlig och se till att ingen annan än kunden själv kan få tillgång till uppgifterna eller nyckelkort. Om kunden avsiktligt eller av vårdslöshet avslöjar uppgifterna eller försummar nyckelkort och detta leder till att bilen blir stulen, skadad eller använd på felaktigt sätt ansvarar kunden för alla skador.

3.3 Rapportera förlust av Elbilio ID eller nyckelkort
Kunden kan spärra sitt Elbilio ID eller nyckelkort. Alla meddelanden om detta ska ske via e-post eller telefon enligt nedan:
Elbilio AB
Telefon: +46 (0) 8 410 038 70

kundservice@elbilio.se
Om Elbilio får meddelandet utanför normal arbetstid (måndag till fredag, 09.00 - 18.00, förutom lagstadgade helgdagar) behandlar Elbilio ärendet nästkommande arbetsdag. Elbilio ska spärra kundens Elbilio ID eller nyckelkort utan onödigt dröjsmål.

3.4 Kundens ansvar

Kunden ska vara ansvarig för alla skador som Elbilio åsamkas till följd av att kunden inte i tid rapporterar förlust av Elbilio-ID eller nyckelkort.

4. Kundens skyldighet att kontrollera bilen före start

Före avfärd måste kunden kontrollera att bilen är ren och inte har några defekter eller skador. Kunden måste rapportera eventuella defekter och skador till servicecentret.
Telefon: +46 (0) 8 410 038 70

Servicecentret ska bestämma om resan kan påbörjas trots skadan. Alla nya skador måste rapporteras innan motorn startas för att säkerställa att skadan tillskrivs den som orsakade den. Eventuella reparationer eller bärgningar måste godkännas av Elbilio. Om kunden inte rapporterar några nya skador ska bilen bedömas vara i bra skick, utvändigt och tekniskt.

Servicecentret.
Telefon: +46 (0) 8 410 038 70

5. Använda bilen

5.1 Allmänna villkor
Kunden måste behandla bilarna varsamt och aktsamt och i enlighet med manualen, förarhandboken, fordons-dokumenten och tillverkarens specifikationer. Kunden måste innan resan påbörjas inspektera däcken och i övrigt kontrollera att bilen är trafiksäker. Innan bilen parkeras måste kunden stöldsäkra den (stänga och låsa fönster, soltak, tak och dörrar). När Elbilio-bilen framförs på allmänna vägar måste kunden följa väg- och trafikregler.

5.2 Förbjuden användning

Kunden får inte använda bilen för följande syften:
A) motorsport, i synnerhet där målet är att uppnå maxhastighet
B) fordonstest, övningskörning och förarsäkerhets-utbildning eller för att köra på icke-asfalterade vägar
C) transportera passagerare kommersiellt och på annat sätt skjutsa människor för kommersiella syften
D) vidareuthyrning eller som reklampelare
E) brottsliga aktiviteter, även om de endast är brottsliga där brottet begås
F) transport av lättantändliga, giftiga eller andra farliga ämnen
G) transport av föremål som på grund av sin form, storlek eller vikt kan påverka körningen eller skada bilen inuti eller utanpå
H) bogsering av släpvagnar, bilar eller annat
I) djurtransport, om inte djuren sitter i en stängd bur som förvaras i bakluckan.

Kunden får heller inte
J) använda bilen för resor utanför Sverige.
K) Köra påverkade av alkohol (gräns: 0,0 ‰), droger eller läkemedel som kan påverka förarens körförmåga
L) transportera barn under 12 år eller som är kortare än 150 cm utan lämplig, ålderadekvat och godkänt bilbarnsskydd (babyskydd, bilbarnstol eller bälteskudde). Kunden måste följa tillverkaren råd gällande montering och nedmontering av barnstol.

M) smutsa ned eller lämna kvar skräp i bilen
N) lämna airbagen på passagerarsidan avaktiverad när bilen lämnas tillbaka
O) röka eller tillåta att någon röker i Elbilio-bilen. Rökning bestraffas med en obligatorisk avgift på 1500 kr, vilket inte ska påverka Elbilios rätt till annat skadestånd eller ersättning.

Om kunden bryter mot ovanstående bestämmelser ska Elbilio ha rätt att omgående häva avtalet utan avisering. Kunden har ingen rätt till kompensation. Detta ska inte påverka eventuella andra skadestånd som Elbilio har rätt till på grund av överträdelse av en av bestämmelserna ovan.

5.3 Elbilios rätt att kontakta kunden

Elbilios servicecenter har rätt att kontakta Elbilio-bilen per telefon om det är några problem för att säkerställa orsaken till problemet.

6. Kundens ansvar för att fylla på drivmedel eller ladda bilen

6.1 Tankning/laddning
Om laddningsnivån under resan eller vid resans slut faller under 25 % av den totala kapaciteten ska kunden ladda bilen.

7. Elbilios AB ansvar

Utöver ansvar vid brott mot väsentliga kontraktsförpliktelser ska Elbilio endast vara ansvarigt gentemot kunden vid uppsåt eller grov vårdslöshet från sina representanters eller ombuds sida. Väsentliga kontraktsförpliktelser är förpliktelser som möjliggör för Elbilio att fullgöra hyresavtalet, i enlighet med det som motparten normalt förväntar sig. Elbilio är inte ansvarigt för produktionsfel. Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte vid dödsfall eller kroppsskada, om defekterna dolts, om det finns en garanti eller risken överlåtits enligt produktansvarslagen.

8. Kundens ansvar

8.1 Allmänt ansvar och försäkringsskydd
Om bilen, tillbehören eller enskilda fordonsdelar skadas eller försvinner samt vid avtalsbrott ska kunden vara ansvarig i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Kundens ansvar omfattar även kringkostnader, t.ex. kostnader för besiktningsman, bärgningskostnader, avskrivning, förlust av rabatt på försäkringspremie och förlust av intäkter.
Alla bilar omfattas av en ansvarsförsäkring och en halvförsäkring. Kunden omfattas dessutom av en ansvarsbegränsning, motsvarande en vagnskadeförsäkring. Ansvarsbegränsningen omfattar inte sådan skada som orsakas av felaktigt handhavande, t.ex. om kunden använder reglage på fel sätt, ignorera varningslampor, eller transporterar otillåten last. Oavsett vad som anges på annan plats i de allmänna villkoren ska försäkringsbolagets allmänna villkor, som kunden kan få på begäran, gälla i samband med ovan nämnda försäkringar och ovan nämnda ansvarsbegränsningar.
Om Elbilio erhåller betalning från en försäkring eller tredje part för en skada ska betalningen kvittas mot kundens skyldighet att betala skadan.

8.2 Skyldighet att hålla Elbilio skadeslöst

Orsakar kunden eller kundens ombud en skada avsiktligt gäller inget försäkringsskydd eller ansvarsbegränsning. Om kunden inte omfattas av något försäkringsskydd ska kunden hålla Elbilio skadeslöst mot anspråk från tredje part.

8.3 Ansvarsbegränsning

Om inte annat anges i de allmänna villkoren är kunden ansvarig för skada som Elbilio förorsakas upp till den överenskomna självrisken på 7 500 kr plus moms per skada.

Om skadan orsakas av grov vårdslöshet ska Elbilio ha rätt att minska sin andel av betalningsskyldigheten proportionellt mot felet.

8.4 Framkallande av försäkringsfall

Om kunden bryter mot klausul 6 i de allmänna villkoren eller på annat sätt uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall eller en skada, utgår inte ersättning från Elbilio eller dennes försäkring, utan kunden är ersättningsansvarig. Detsamma gäller i den mån kunden uppsåtligen har förvärrat följderna av ett försäkringsfall eller skada. Har kunden genom grov vårdslöshet framkallat ett försäkringsfall eller en skada, eller förvärrat dess följder, kan ersättningen från Elbilio (inklusive dess försäkringsskydd) sättas ned såvitt angår kunden efter vad som är skäligt med hänsyn till kundens förhållanden och omständigheterna i övrigt. Detsamma gäller om kunden annars måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skada skulle inträffa.

Då skada framkallats genom vårdslöshet som inte är grov i samband med brott mot en säkerhetsföreskrift i villkoren, har Elbilio rätt att sätta ned dess ersättning med ett skäligt belopp.

8.5 Ansvar vid lagbrott, ersättning för administrativa kostnader

Kunden ska bära hela ansvaret för eventuella lagbrott som vederbörande begår, i synnerhet för brott mot trafik- och andra regler under användningsperioden och i samband med parkering av bilen.
Kunden förbinder sig att hålla Elbilio skadeslöst när det gäller alla slags böter, avgifter och andra kostnader som myndigheter eller andra organ kan ålägga Elbilio på grund av ovan nämnda överträdelser.

Som kompensation för de administrativa kostnader som Elbilio åsamkas, på grund av förfrågningar från myndigheterna i syfte att undersöka civilrättsliga eller straffrättsliga brott som begåtts under hyresperioden, har Elbilio rätt att ta ut en avgift enligt den prislista som gäller vid tiden för hyran, om inte kunden kan visa att Elbilio inte haft några kostnader eller att Elbilio kostnader var lägre. Elbilio ska ha rätt att hävda större skada eller förlust med motsvarande bevisning.

8.6 Eliminering av avtalad ansvarsbegränsning

Avtalad ansvarsbegränsning är inte möjligt om kunden avsiktligt underlåter att fullgöra sina skyldigheter, i synnerhet enligt klausul 10. I fall som utgör grov vårdslöshet ska Elbilio ha rätt att minska sin del av betalningsskyldigheten proportionellt mot felet.

Oaktat detta ska den överenskomna självrisken på 7 500 kr plus moms per skada gälla om överträdelsen inte var orsaken till skadan eller påverkade omfattningen av Elbilios skada. Detta gäller dock inte om överträdelsen skedde i bedrägligt syfte.

9. Skyldigheter om bilen drabbas av olycka, skada, stöld, haveri eller förstörs på annat sätt

Drabbas bilen av olycka, skada, stöld, haveri eller förstörs på annat sätt ska detta rapporteras till Elbilio omedelbart via telefon. Kunden är skyldig att se till att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att reducera skadan och bevara alla bevis. Kunden ska också rapportera alla skador till polisen. Kunden får inte lämna olycksplatsen förrän

- polisen upprättat anmälan och
- en bärgningsfirma hämtat bilen eller
- bilen parkerats på en plats som Elbilio angett.
Resan kan fortsätta endast om Elbilio lämnat sitt godkännande. Kundens skyldigheter upphör endast om det finns goda skäl för kunden att lämna olycksplatsen eller om personen måste lämna platsen på grund av att en annan person skadats i olyckan.

9.1 Skyldigheter att återlämna bilen och skicka in polisrapporten

Om kunden orsakade en olycka som leder till att bilen inte längre går att köra måste kunden betala för alla kostnader för att returnera bilen. Inträffar en olycka upphör inte hyresavtalet att gälla förrän bilen återlämnats i enlighet med klausul 11, då även avgiften beräknas. Om bilen på grund av olyckan inte längre går att köra ska hyresavtalet upphöra att gälla efter överenskommelse med Elbilio när bärgningsbilen hämtat bilen. Dessutom är kunden skyldig att omedelbart skicka in eventuella olycksrapporter tillsammans med polisanmälans diarienummer till Elbilio.

9.2 Erkänna ansvar, skada eller fel

Alla instruktioner från Elbilios servicecenter måste följas. Kunden får inte erkänna ansvar eller föregå reglering av skadeståndsanspråk genom att göra några betalningar eller på annat sätt erkänna skadan och/eller felet (äventyrar försäkringsskyddet).

9.3 Skadeanmälan

På begäran ska kunden fylla i Elbilios skadeanmälan och skicka in den undertecknad till Elbilio inom 7 dagar. Om försäkringsbolaget inte reglerar skadan på grund av att anmälan skickas in försent förbehåller sig Elbilio rätten att debitera kunden alla kostnader till följd av olyckan.

9.4 Elbilio val av verkstad och exklusiva rätt till ersättning från tredje part

Elbilio har rätt att välja verkstad. Elbilio ska ha rätt till all ersättning i samband med skada på en av Elbilios bilar. Om kunden erhållit betalning från tredje part ska denna omedelbart och utan anmodan vidarebefordras till Elbilio.

10. Avsluta bokningen och återlämna bilen

10.1 Parkering av bilen
Efter användningen ska kunden parkera bilen enligt trafikförordningen och andra regler på bilens specifika parkeringplats, den plats där kunden också hämtade bilen. Hyresavtalet upphör att gälla när Elbilios smartphoneapp visar ”körningen är nu avslutad” eller när bilen är låst med nyckelkortet.

10.2 Förbjuden parkering

Kunden förbinder sig att inte avsluta bokningen på annan plats än bilens parkeringsplats. Bryter kunden mot dessa bestämmelser avsiktligt eller av vårdslöshet ska kunden betala alla böter eller bärgningskostnader.

10.3 Om bokningen inte avslutas

Om kunden lämnar bilen utan att ha avslutat bokningen fortsätter hyresavtalet att löpa, liksom debiteringen. Om bokningen av tekniska orsaker inte avslutas måste kunden rapportera detta till servicecentret omedelbart för att komma överens om en lösning. Om kunden inte är ansvarig för att hyran inte kan avslutas ska de ytterligare hyreskostnaderna återbetalas.

10.5 Minsta återstående körsträcka vid parkering

När bokningen avslutas måste bilen kunna köras minst 15 km. Återstående körsträcka framgår av bilens dator. Om kunden bryter mot denna skyldighet avsiktligt eller av vårdslöshet ansvarar kunden för de extrakostnader som uppkommer för att ladda upp bilen samt eventuella reparationskostnader.

10.6 Bilen ska återlämnas ren, säker och i oskadat skick

Nedanstående gäller för återlämning av bilar:
A) Bilen ska vara ren och snygg invändigt. Om bilen återlämnas smutsig (i synnerhet om någon kräkts) eller om det finns skräp av något slag i Elbilio-bilen måste kunden betala för rengöring i enlighet med prislistan vid tiden för hyran. Om kunden kan visa att Elbilios kostnader var lägre ska kunden betala den lägre kostnaden. Om Elbilio kan visa att de verkliga kostnaderna var högre ska dessa kostnader debiteras kunden.

B) Bilen måste vara stöldskyddad och låst med hjälp av Elbilios smartphoneapp eller nyckelkort. Dörrar, fönster och soltak måste vara stängda och låsta, rattlåset ska vara låst och belysningen avstängd.

C) Bilen måste anslutas för laddning med den laddutrustning som är avsedd för bilen på bilens specifika plats.

D) Bilen ska returneras med all dokumentation och nycklar som tillhör bilen och Elbilio.

E) Ingen av bilens utrustning eller tillbehör får saknas.

10.7 Tvistelösning genom oberoende besiktningsman

Om det inte går att nå en överenskommelse om bilens skick, däribland befintliga skador, defekter och bedömningen av dessa, ska Elbilio instruera en oberoende firma att bedöma bilens skick och eventuell värdeförsämring. Bedömningen ska vara bindande för båda parter. Parterna ska ansvara för kostnaderna för be- dömningen proportionellt mot vinst/förlust. Bedömningen utesluter inte att saken förs till domstol.

10.8 Elbilio säger upp hyresavtalet

Elbilio har rätt att säga upp ett pågående hyresavtal omedelbart om kunden inte uppfyller sina skyldigheter enligt de allmänna villkoren eller något annat avtal mellan Elbilio och kunden, i synnerhet om kunden inte betalat, om bilen använts i strid med någon bestämmelse i de allmänna villkoren eller på annat sätt vårdslöst, om kunden lämnat falsk information för att lura Elbilio eller dess parter, om kunden har eller har försökt att transportera bilen till utlandet eller om kunden inte lämnat tillbaka bilen i tid.

Vid en sådan uppsägning har Elbilio rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att ta bilen i besittning och kunden är skyldig att hålla Elbilio skadeslöst mot eventuella kostnader eller skada som kan uppstå.

11.Avgifter och betalningsvillkor

11.1 Faktura, prislista och betalning

Elbilio ska fakturera kunden avgifterna för utnyttjande av bilen i enlighet med gällande prislista för individuella hyresavtal och som meddelats kunden. Den gällande prislistan framgår i Elbilio app. Elbilio ska ha rätt att ändra priserna för framtida hyresavtal när som helst.

Hyreskostnaden inklusive moms betalas i slutet av den överenskomna hyresperioden. Betalning ska ske med den överenskomna betalningsmetoden (kreditkort,
betalkort, autogiro). Fakturan skickas automatiskt via e-post senast tio dagar efter det att ett hyresavtal löpt ut.

11.2 Kreditkortsbetalning

Vid betalning med kreditkort är kunden skyldig att lämna säkerhet (en deposition) för att fullgöra sina skyldigheter när hyresperioden inleds. Elbilio är inte tvungna att investera säkerheten separat från sina tillgångar. Säkerheten ger ingen ränta. Elbilio kan genomdriva sina rättigheter till betalning av säkerhet även en längre tid efter det att hyresavtalet trätt i kraft. Om inte annat överenskommits ska hyresavgiften, alla andra överenskomna avgifter och säkerheten (depositionen) debiteras kundens kreditkort. I stället för att debitera kundens kreditkort kan Elbilio begära att kreditkortsföretaget reserverar en summa motsvarande depositionen på kundens kreditkort.

11.3 Sen betalning

Om kunden betalar via autogiro måste kunden när fakturan kommer se till att det finns pengar på kontot. Om betalningen är försenad ska kunden betala dröjsmålsränta och administrationsavgift. Detta ska inte påverka Elbilio rättigheter att kräva ytterligare skadestånd på grund av den sena betalningen.

11.4 Autogiro, auktorisering och avgifter för omdebitering

När betalningen sker via autogiro förfaller beloppet omedelbart till betalning genom inkassering av vår externa partner vid tidpunkten (hädanefter ”faktureringspartner”). För att göra betalningar via autogiro måste kunden bevilja faktureringspartnern rätten att inkassera betalningar samt instruera sin bank att bevilja autogiro genom att underteckna autogiro-medgivandeblanketten från faktureringspartnern och returnera den. Observera att kunden inom åtta veckor efter debiteringen kan begära att det debiterade beloppet återbetalas enligt lagen om betaltjänster. Villkoren som överenskommits med kundens bank ska då gälla. Observera att skulden fortfarande finns kvar även om det sker en retur av debiteringen. 

Autogiroaviseringen skickas minst en dag innan förfallo-dagen via e-post till den e-postadress som kunden angett. Om kontot inte har tillräcklig täckning har banken där kontot finns ingen skyldighet att betala skulden. Inga delbetalningar görs via autogiro.

För betalning via autogiro krävs bland annat en identitetskontroll och en kreditkontroll, samt ett konto med IBAN eller BIC. Om kunden, efter godkänd kreditkontroll, får göra betalningar via autogiro är det Elbilio faktureringspartner som hanterar betalningen. Det betyder att kunden endast kan betala till fakturerings-partnern. Dock är Elbilio ansvarigt för alla allmänna kundfrågor, klagomål osv. Faktureringspartnerns allmänna villkor gäller.

Genom att ange ett kontonummer bekräftar kunden sin rätt att medge autogiro via kontot och att det kommer att finnas tillräckligt täckning på kontot. Omdebiteringar kostar mycket tid och pengar, både för Elbilio och faktureringspartnern. I händelse av en omdebitering (på grund av otillräcklig täckning på kontot, för att kontot upphört eller kontoinnehavaren stoppat en autogiro-betalning utan skäl) auktoriserar kunden fakturerings-partnern att upprepa autogirodragningen. I sådana fall är kunden skyldig att betala kostnaderna för omdebiteringen. Rätten till ytterligare krav förbehålls. Kunden har möjlighet att bevisa att kostnaderna för omdebiteringen var lägre eller inga alls. Vad gäller tid och kostnad för omdebiteringar och för att undvika bearbetningsavgifter ber Elbilio kunden att i händelse av annullering eller uppsägning av ett individuellt hyresavtal eller vid klagomål, inte stoppar autogiro-debiteringen. I sådana fall kommer betalningen att återföras efter samråd med Elbilio genom att beloppet i fråga överförs tillbaka till kunden eller krediteras.

11.5 Auktorisering att debitera betalkonto

Kunden godkänner att Elbilio debiterar det betalkonto (kreditkort, betalkort eller bankkonto) som anges vid första hyrestillfället även för framtida hyresavtal samt övriga avgifter som kunden är skyldig i samband med hyran (t.ex. registreringsavgift, avgifter för brott mot trafikregler, tullöverträdelser, straffavgifter osv.).

12. Elbilar

12.1 Laddningskabel
Elbilen är utrustad med en laddningskabel som finns i bagageutrymmet alternativt är ansluten till bilen och laddstation. Före avfärd ska kunden kontrollera att laddningskabeln ligger på sin plats i bagageutrymmet. Kunden måste rapportera att laddningskabeln saknas till servicecentret som en ny skada (se klausul 5).

12.2 Avisering vid olycka

I händelse av en olycka måste kunden avisera polisen/brandkåren om att ett elfordon är inblandat i olyckan.

12.3 Se upp för fotgängare

Elbilar är helt tysta och motorn gör inget ljud. Fotgängare kanske inte hör bilen, och därför måste föraren vara extra uppmärksam.

13. Tekniker

Om kunden på något sätt orsakar att en tekniker måste tillkallas ska kunden betala enligt den fastställda prislistan, om inte kunden kan bevisa att Elbilio inte åsamkades några kostnader eller lägre kostnader. Elbilio kan begära ersättning för ytterligare förlust om Elbilio kan visa att förlusten är större än kostnaderna i prislistan. Begränsning av ansvaret till självrisken gäller inte i händelse av kundens handhavandefel.

14. Kvittnings- och innehållanderätt

14.1 Bestämmelser

Kunden ska ha kvittningsrätt endast om kundens motkrav blivit slutgiltigt och absolut fastställda och inte bestrids av Elbilio, eller har erkänts av Elbilio. Dessutom har kunden innehållanderätt endast om kundens motkrav baseras på samma avtalsförhållande.

14.2 Obetalda fordringar

Om kunden ligger efter med en betalning till Elbilio ska alla obetalda fordringar förfalla till betalning på engång.

15. Tillägg till de allmänna villkoren

Elbilio ska ha rätt att ändra de allmänna villkoren för framtida individuella hyresavtal förutsatt att förändringarna är rimliga för kunden. Kunden ska i god tid aviseras skriftligen, via e-post eller på annat lämpligt sätt om ändringarna av de allmänna villkoren. Förändringarna ska anses ha godkänts och vara bindande när de träder i kraft för ett befintligt avtal om kunden inte gör några invändningar skriftligen eller via e-post. Elbilio ska särskilt påpeka detta förhållande till kunden när ändringarna meddelas. Kundens invändningar måste skickas till Elbilio inom en månad efter meddelandet om ändringarna.

16. Ramavtalets löptid och uppsägning

Elbilio-ramavtalet tecknas för en obegränsad tid och kan sägas upp skriftligen av endera parten med sex veckors varsel till slutet av ett kvartal.

16.1 Extraordinär uppsägning

Avtalsparternas rätt till extraordinär uppsägning av ramavtalet på grund av grovt avtalsbrott ska förbli oförändrad. Kundens Elbilio-ID ska spärras när ramavtalet sägs upp.

16.2 Indragna rättigheter

Om kunden avsiktligt eller av vårdslöshet bryter mot avtalet, i synnerhet när det gäller betalningsförsening, eller underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt klausul 6, kan Elbilio med omedelbar verkan tillfälligt dra in kundens rätt att använda bilen och spärra kundens Elbilio-ID. Kunden ska aviseras om indragningen utan dröjsmål. Kunden ska inte ha rätt till någon ersättning för kostnader eller skada till följd av sådan indragning.

17. Kundens skyldighet att lämna information

Kunden har en skyldighet att utan dröjsmål informera Elbilio om eventuella förändringar när det gäller adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, konto (kreditkort, betalkort eller bankkonto) samt eventuella begränsningar i rätten att köra. Om kunden avsiktligt eller av vårdslöshet bryter mot denna skyldighet ska kunden vara ansvarig för all skada och följdskada som ett resultat av inaktuella eller felaktiga kunduppgifter.

18. Dataskyddsmeddelande

18.1 Insamling och behandling av personuppgifter

Elbilio har rätt att samla in, bearbeta och använda lämnade personuppgifter, inklusive data om kundens utnyttjande och bilar (däribland data för att lokalisera bilen) i den utsträckning som behövs i syfte att fullgöra Elbilio-ramavtalet och det individuella hyresavtalet. Startpunkten och ankomstpunkten, start- och sluttid och den individuella hyresperiodens varaktighet registreras och anges på fakturan.

18.2 Identitets- och kreditkontroll

När ramavtalet tecknas kan kunden bli ombedd att identifiera sig själv genom elektronisk identifiering (t.ex. BankID eller liknande) för att verifiera sin identitet. Kunden beviljar härmed Elbilio rätten att använda den lämnade informationen för kreditkontroller, verifiering av adress och körkort samt alla andra dataverifieringsprocesser som Elbilio bedömer vara lämpliga vid en given tidpunkt, före och under ramavtalets löptid. Elbilio har därför och i den utsträckning som behövs för att fullgöra syftet rätt att överföra informationen till tredje parter.

Om kunden beslutar sig för att använda de betalningsalternativ som faktureringspartnern erbjuder, måste vederbörande ge sitt medgivande till att de data som behövs för att behandla betalningen och för identitets- och kreditkontroll överförs till faktureringspartnern. Om kunden ger sitt medgivande överförs kundens data (förnamn och efternamn, gata, gatunummer, postnummer, ort, födelsedatum, person-nummer, telefonnummer och, i händelse av autogiro, nödvändiga kontouppgifter) samt data avseende kundens order till faktureringspartnern.

För sin egen identitets- och kreditkontroll överför faktureringspartnern, eller den partner som instruerats av faktureringspartnern, data till kreditupplysningsföretag samt erhåller information från dem. De förekommer att kreditinformationen från dessa företag grundar sig på matematiska statistikmetoder och dessa beräkningar innefattar bland annat adressinformation. För detaljerad information om detta och de kreditupplysningsföretag som används hänvisar vi till faktureringspartnerns dataskyddsbestämmelser. Faktureringspartnern kan använda tredje parts supportverktyg för att upptäcka och förhindra bedrägerier. Data från ovan nämnda supportverktyg kan lagras hos tredje parter i krypterad form så att dessa data endast kan låsas av faktureringspartnern. Dessa data kan endast användas om kunden väljer en av de betalningsmetoder som faktureringspartnern erbjuder, annars upphör data att gälla automatiskt efter 30 minuter.

18.3 Fastställa bilarnas placering och rutt

I syfte att fastställa bilens aktuella placering samt för att visa nästa lediga och tillgängliga bil använder Elbilio Google Maps API-applikation. Dessa applikationer är avgörande för att Elbilios tjänster ska vara möjliga och för att de ska kunna erbjudas. Google Maps används för att hjälpa Elbilio att fastställa bilarnas aktuella placering och för att visa kunden var närmaste lediga bil finns. Det underlättar även registrering av destinationen, start- och sluttid och användningens varaktighet. Den här informationen vidarebefordras inte till Google, alla platsdata som överförs till Google är anonyma.

19. Allmänna bestämmelser

19.1 Gällande lag
Affärsrelationen ska styras av svensk lag.

19.2 Jurisdiktion och tvistelösning

Jurisdiktionsort ska vara Stockholm när det gäller alla aktuella och framtida anspråk till följd av affärsrelationen med näringsidkaren. Detsamma ska gälla om kunden inte har någon allmän jurisdiktionsort i Sverige, flyttar utomlands efter att ha tecknat ett avtal eller om bostadsorten eller hemvisten inte är känd när processen inleds.

19.3 Integreringsklausul och tillägg

Alla ändringar och tillägg måste vara skriftliga. E-post godkänns.

19.4 Enskilda avtalsbestämmelser ogiltighet

Om en eller flera bestämmelser i avtalet är ogiltiga eller inte kan göras gällande ska de återstående bestämmelser fortsätta att vara i kraft. Elbilio och kunden förbinder sig att ersätta ogiltiga bestämmelser enligt det avsedda syftet och enligt avtalsparternas önskemål. Svensk lag ska gälla. Avtalsspråket är svenska.